Pride

pride

نام برند:  سایپا

مدل    : پرایدروغن موتور  پیشنهادی 1 :

API SJ/CF

بسته بندی: 4 لیتری

 

مشخصات گرانروی 100°C Cst شاخص گرانروی نقطه اشتعال
°C
نقطه ریزش
°C
دانسیته در 15°C Kg/m3 قلیائیت کل MgKOH/g
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052 D-2896
SJ/CF
10W40
15 165 220 30- 870 9.5
SJ/CF
15W40
15 140 220 27- 875 9.5
SJ/CF
20W50
19 142 206 24- 877 9.3

 

ویژگی :

 • خاصیت ضد اکسید کنندگی و ضد زنگ زدگی
 • خاصیت پایداری برشی مناسب و مقاوم در برابر حرارت
 • خاصیت ضد کف مناسب
 • پایین بودن فراریت
 • خاصیت ضد سائیدگی عالی
 • استارت آسان موتور در دماهای پایین
 • محافظت از موتور در شرایط کارکرد متفاوت آب و هوایی
 • TBNمناسب جهت جلوگیری از خوردگی

 

روغن موتور  پیشنهادی 2 : 

API    SG/CD

بسته بندی: 4 لیتری

مشخصات گرانروی
100°C

Cst
شاخص گرانروی نقطه اشتعال
°C
نقطه ریزش
°C
دانسیته
°15 C
Kg/m3
قلیائیت کل MgKOH/g
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052 D-2896
SG/CD
10W40
15 150 210 30- 872 9
SG/CD
15W40
15 135 226 27- 875 9
SG/CD
20W50
19 135 226 24- 884 9

 

ویژگی :

 • خاصیت ضد اکسید کنندگی و ضد زنگ زدگی
 • خاصیت پایداری برشی مناسب و مقاوم در برابر حرارت
 • خاصیت ضد کف مناسب
 • پایین بودن فراریت
 • خاصیت ضد سائیدگی عالی
 • استارت آسان موتور در دماهای پایین
 • محافظت از موتور در شرایط کارکرد متفاوت آب و هوایی
 • TBN مناسب جهت جلوگیری از خوردگی