هدف از روغن کاری

    • کاهش ساییدگی قطعات متحرک موتور

روغن فواصل بین قطعات متحرک را پر می کند ، قطعات روی لایه ای از روغن حرکت می کنند و باعث کاهش اصطحکاک و اتلاف انرژی موتور می شوند .

    • جذب گرمای ایجاد شده توسط موتور

روغن گرمای موتور را جذب می کند و به سینی کارتر باز می گردد و مقداری از این گرما را توسط هوای اطراف دفع می کند و باعث خنک تر شدن موتور می شود .

    • ضربه گیری از یاتاقان ها

وقتی بارهای سنگین به طور ناگهانی بر یاتاقان ها وارد می شود ، روغن به ضربه گیری کمک کرده و کاهش ساییدگی یاتاقان می شود .

    • پاک کنندگی موتور

روغن گردو غبار را از یاتاقان ها و سایر اجزا موتور می شوید و آنها را یه سینی کارتر می برد ذرات درشت در ته سینی ته نشین می شود و قبل از فرستاده شدن مجدد ورغن به موتور از فیلتر روغن گذشته و ذرات کوچک آن گرفته می شود .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *